PODMÍNKY PŮJČOVNÉHO

PŮJČOVNÍ ŘÁD

V této sekci si Vás dovolujeme seznámit s půjčovním řádem a smlouvou o nájmu, kterou každý zákazník musí podepsat a potvrdit před zapůjčením inventaře

SMLOUVA O NÁJMU

Při podpisu smlouvy je nájemce povinnen předložit dva platné průkazy totožnosti.V případě ,že se jedná o podnikající subjekt, taktéž kopii živnostenského oprávnění.

Základní a zároveň minimální doba pronájmu je stanovena na 24 hodin (1 den). Ta se počítá od chvíle převzetí pronajímaných předmětů nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět v místě provozovny.V případě pronájmu přes víkend je počítáno od pátku do pondělí jako 1 den

Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů, které mu budou doúčtovány při vystavení konečné faktury dle ceníku při jejich vrácení.

Pronajímaný textil bude odepsán po návratu z jeho čištění.V případě, že bude shledána na textilu skvrna nebo jiná vada, bude považován jako dále nepoužitelný a nájemci bude vrácen a účtován jako ztracený.

V případě uzavření smlouvy o nájmu předmětů je nájemce povinen uhradit stanovené nájemné při převzetí pronajímaných předmětů není li dohodnuto jinak.

Jestliže nájemce nevrátí pronajímané předměty pronajímateli ve stanovené lhůtě, je povinnen uhradit nájemné za každou napočatou pronajímanou dobu.

Uzavřením této smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty ani jejich příslušenství pronajímat osobám dalším ani právnickým subjektům.

Cena za pronájem předmětů nezahrnuje DPH, dopravu, nakládku a vykládku. Případná smluvená doprava,nakládka a vykládka budou nájemci účtovány samostatnou smluvní cenou předem dohodnutou a nájemcem potvrzenou.

Při zakázkách do 10.000,-Kč/bez DPH ,požadujeme platbu v hotovosti při předání oproti vystavenému pokladnímu dokladu,není li dohodnuto jinak.

Pronajímané předměty nejsou pojištěné. Po převzetí,za předměty plně zodpovídá nájemce.Pronajímatel doporučuje pronajímané předměty pojistit.

Nájemce tímto potvrzuje ,že pronajímané předměty bude přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku pro to určeném.

Majitelem pronajatých předmětů po celou dobu pronájmu je pronajímatel.

Při prodlení s platbou nájemného je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý načatý den.

Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami o pronájmu, souhlasí s nimi a pronajaté předměty v provozu schopném stavu, kompletní, včetně příslušenství, bez viditelného poškození byly před ním vyzkoušeny a svobodně je převzal.

 

 

V Praze dne…………………….    

Za pronajímatele.………………………………………………….                                          Za nájemce……………………………………………………………